29 апреля 2014 г. состоится общее собрание акционеров ПАО "ЛНП"

28.03.2014

29 апреля 2014 г. состоится общее собрание акционеров ПАО "ЛНП"

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства

“Лисичанськнафтопродукт”!

 

Повідомляємо Вам, що Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» (ід.код 03484062), далі - ПАТ «ЛНП»,  адреса місцезнаходження: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, відбудуться 29 квітня 2014 р. об 11.00 за місцевим часом за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, конференц-зал на третьому поверсі.

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 09:00 до 10:45 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:

1.      Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.

2.      Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3.      Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. 

      Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено на 24 годину 23.04.2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.   Про обрання членів лічильної комісії ПАТ «ЛНП».

2.   Про затвердження річного звіту ПАТ «ЛНП».

3.  Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЛНП» з урахуванням вимог, передбачених законом.

4. Про прийняття рішення по результатам розгляд звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

5. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ „ЛНП”.

6. Про визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ „ЛНП”.

7. Про обрання членів Наглядової ради.

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПАТ „ЛНП”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що вповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради ПАТ „ЛНП”.

9.  Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.

     10. Про обрання членів Ревізійної комісії.

     11. Про попереднє погодження значних правочинів.

     12. Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

      Додаткова інформація до п.2 порядку денного зборів: 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ЛНП”

за 2013 рік (тис.грн.) 

Найменування показника

Період

2013р.

2012р.

 

Усього активів

48491

60 635

 

Основні засоби

9655

11483

 

Довгострокові фінансові інвестиції

6803

6803

 

Запаси

4585

3722

 

Сумарна дебіторська заборгованість

17085

19 596

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

7312

14574

 

Нерозподілений прибуток

39641

54918

 

Власний капітал

42850

58168

 

Статутний капітал

2814

2 814

 

Довгострокові зобов’язання

998

972

 

Поточні зобов’язання

4643

1495

 

Чистий прибуток (збиток)

(16201)

 (6512)

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

56 277 393

56 277 393

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

70

75

 

 

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, кімната № 30 на третьому поверсі, відповідальна особа – начальник цеху АЗС Чабанний Сергій Геннадійович.Тел. для довідок: +38(06451) 9-97-06

 


Наглядова рада ПАТ «Лисичанськнафтопродукт»


← Назад к списку новостей