28 апреля 2015 г. состоится общее собрание акционеров ПАО "ЛНП"

25.03.2015

28 апреля 2015 г. состоится общее собрание акционеров ПАО "ЛНП"

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства

“Лисичанськнафтопродукт”!

 

Повідомляємо Вам, що Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» (ід.код 03484062), далі - ПАТ «ЛНП»,  адреса місцезнаходження: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, відбудуться 28 квітня 2015 р. об 10.00 за місцевим часом за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, конференц-зал на третьому поверсі.

 Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 09:00 до 09:55 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:

1.      Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.

2.      Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3.      Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

      Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено на 24 годину 22.04.2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.   Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛНП».

2.   Про обрання членів лічильної комісії ПАТ «ЛНП».

3.   Про затвердження річного звіту ПАТ «ЛНП».

4.   Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП».

5.  Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЛНП» з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Про прийняття рішення по результатам розгляд звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ „ЛНП”.

8. Про обрання членів Наглядової ради.

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПАТ „ЛНП”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що вповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради ПАТ „ЛНП”.

10.Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії,  обрання Ревізійної комісії.

     11. Про погодження значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

     12. Про погодження значних правочинів. 

Додаткова інформація до п.3 порядку денного зборів:

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ЛНП”

за 2014 рік (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2014р.

2013р.

Усього активів

38048

48491

Основні засоби

7112

9665

Довгострокові фінансові інвестиції

6708

6803

Запаси

1824

4585

Сумарна дебіторська заборгованість

16904

17085

Грошові кошти та їх еквіваленти

808

7312

Нерозподілений прибуток

29545

39641

Власний капітал

32754

42850

Статутний капітал

2814

2 814

Довгострокові зобов’язання

1921

998

Поточні зобов’язання

3373

4643

Чистий прибуток (збиток)

 -(10096)

  -(16201)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

56 277 393

56 277 393

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

64

70

  Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, кімната № 30 на третьому поверсі у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 08.00 до 17.00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна за ознайомлення особа – Головний юрисконсульт Сухов Максим Миколайович. Тел. для довідок: +38(06451) 9-97-39

 

Наглядова рада ПАТ «Лисичанськнафтопродукт»

 

 

 

 


← Назад к списку новостей