28 апреля 2016 г. состоится общее собрание акционеров ПАО "ЛНП"

25.03.2016

28 апреля 2016 г. состоится общее собрание акционеров ПАО "ЛНП"

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства

“Лисичанськнафтопродукт”!

Повідомляємо Вам, що Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» (ід.код 03484062), далі - ПАТ «ЛНП», адреса місцезнаходження: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, відбудуться 28 квітня 2016 р. об 10.00 за місцевим часом за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, конференц-зал на третьому поверсі.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 09:00 до 09:55 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:

1.     Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.

2.     Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3.     Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

      Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено на 24 годину 22.04.2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.   Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛНП».

2.   Про обрання членів лічильної комісії ПАТ «ЛНП».

3. Про затвердження річного звіту ПАТ «ЛНП».

4.   Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП».

5. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЛНП» з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Про прийняття рішення по результатам розгляд звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

7. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ „ЛНП”.

8. Про обрання членів Наглядової ради.

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПАТ „ЛНП”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що вповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради ПАТ „ЛНП”.

10.Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії, обрання Ревізійної комісії.

   

     

Додаткова інформація до п.3 порядку денного зборів:

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ЛНП”

за 2015 рік (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2015р.

2014р.

Усього активів

22659

38048

Основні засоби

4790

7112

Довгострокові фінансові інвестиції

6708

6708

Запаси

2446

1824

Сумарна дебіторська заборгованість

3761

19791

Грошові кошти та їх еквіваленти

5133

808

Нерозподілений прибуток

18533

29545

Власний капітал

21347

32754

Статутний капітал

2814

2 814

Довгострокові зобов’язання

1921

Поточні зобов’язання

1312

3373

Чистий прибуток (збиток)

(11407)

 (10096)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

56 277 393

56 277 393

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

61

64

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, кімната № 30 на третьому поверсі, відповідальна особа – Головний юрисконсульт Сухов Максим Миколайович. Тел. для довідок: +38(06451) 9-97-39

Наглядова рада ПАТ «Лисичанськнафтопродукт»


← Назад к списку новостей