27 апреля 2017 г. состоится общее собрание акционеров ПАО "ЛНП"

20.03.2017

27 апреля 2017 г. состоится общее собрание акционеров ПАО "ЛНП"

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства

“Лисичанськнафтопродукт”!

Повідомляємо Вам, що Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» (ід.код 03484062), далі - ПАТ «ЛНП»або Товариство, адреса місцезнаходження: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, відбудуться 27 квітня 2017 р. об 10.00 за місцевим часом за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, конференц-зал на третьому поверсі.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 09:00 до 09:55 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:

1.     Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.

2.     Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3.     Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

      Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено на 24 годину 21.04.2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.   Про обрання членів лічильної комісії Товариства.

2.   Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3.   Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4.   Про затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

5.   Про затвердження річного звіту Товариства.

6.   Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

7.   Про прийняття рішення по результатам розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

8.   Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9.   Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

10.   Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11.   Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.

12.   Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

13.   Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

   

     

Додаткова інформація до п.5 порядку денного зборів:

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ЛНП” (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2016р.

2015р.

Усього активів

19844

22659

Основні засоби

4126

4790

Довгострокові фінансові інвестиції

6272

6404

Запаси

3689

2446

Сумарна дебіторська заборгованість

4032

3761

Грошові кошти та їх еквіваленти

1571

5133

Нерозподілений прибуток

12606

18533

Власний капітал

15420

21347

Статутний капітал

2814

2814

Довгострокові зобов’язання

0

Поточні зобов’язання

4424

1312

Чистий прибуток (збиток)

-5927

-11407

Середньорічна кількість акцій (шт.)

56 277 393

56 277 393

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

51

61

Даний проект порядку денного вважати порядком денним річних загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, кімната № 30 на третьому поверсі, відповідальна особа – Головний юрисконсульт Сухов Максим Миколайович. Тел. для довідок: +38 (06451) 9-97-39

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного www.lisnp.com.ua.

Проекти рішень до питань порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства.

Обрати лічильну комісію у складі:

- Чиж Руслан Васильович;

- Мартинюк Наталія Петрівна;

- Забурас Ольга Петрівна.

2. Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛНП» Власова Вадима Юрійовича.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

3.1. Прийняти наступний порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЛНП»:

- з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосувати бюлетенями для голосування.

3.2. Прийняти наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛНП»:

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження;

- якщо по першій направленій пропозиції загальними зборами акціонерів прийнято позитивне рішення, голосування по наступних пропозиціях не проводиться;

- для надання відповідей на всі питання, отримані від учасників загальних зборів акціонерів, надавати до 10 хвилин.

4. Про затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити висновок Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП» за 2016 рік (Додаток №1).

5. Про затвердження річного звіту Товариства

Затвердити річний звіт ПАТ «ЛНП» за 2016 рік (Додаток №2)

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Не розподіляти чистий прибуток ПАТ «ЛНП» за підсумками діяльності у 2016 році у зв’язку з його відсутністю (збиток Товариства за підсумками діяльності у 2016 році склав 5 927 909,91 грн.).

7. Про прийняття рішення по результатам розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Прийняти до відома звіт Наглядової ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП».

8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЛНП»:

- Арестова Костянтина Олександровича,

- Георгієва Василя Юрійовича,

- Зінченко Григорія Михайловича,

- Конрой Авріл Марі Анн,

- Матюшок Артема Володимировича,

- Шрейдер Сергія Кириловича.

9. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ЛНП» в кількості 6 членів.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ЛНП»:

- Арестов Костянтин Олександрович, акціями Товариства не володіє;

- Георгієв Василь Юрійович, акціями Товариства не володіє;

- Зінченко Григорій Михайлович, акціями Товариства не володіє;

- Конрой Авріл Марі Анн, акціями Товариства не володіє;

- Матюшок Артем Володимирович, акціями Товариства не володіє.

- Шрейдер Сергій Кирилович, акціями Товариства не володіє.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.

11.1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «ЛНП» згідно з додатком №3 до протоколу.

11.2. Встановити, що члени Наглядової ради ПАТ «ЛНП» виконують свої повноваження на безоплатній основі.

11.3. Обрати Голову правління ПАТ «ЛНП» Чумака Андрія Володимировича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЛНП».

12. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП»:

- Бегунова Олександра Юрійовича;

- Гур’єва Андрія Петровича;

- Князеву Тетяну Володимирівну.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ЛНП» в кількості 3 осіб в наступному складі:

- Бегунов Олександр Юрійович;

- Гур’єв Андрій Петрович;

- Князева Тетяна Володимирівна.

Наглядова рада ПАТ «Лисичанськнафтопродукт»


← Назад к списку новостей