Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 27.04.2017 року

28.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 27.04.2017 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Чумак Андрiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


М.П.
28.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
93117, Луганська область Попаснянський р-н м. Лисичанськ, вул. Артемiвська,61
4. Код за ЄДРПОУ
03484062
5. Міжміський код та телефон, факс
0645199775 0645199787
6. Електронна поштова адреса
AVChumak@rosneft.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 81 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lisnp.com.ua/ в мережі Інтернет 28.04.2017

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Арестов Костянтин Олександрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Наглядової ради Арестов Костянтин Олександрович у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 27.04.2017 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Арестова Костянтина Олександровича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 28.04.2016 року.
27.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Георгiєв Василь Юрiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Наглядової ради Георгiєв Василь Юрiйович у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 27.04.2017 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Георгiєва Василя Юрiйовича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 28.04.2016 року.
27.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Зiнченко Григорiй Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Наглядової ради Зiнченко Григорiй Михайлович у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 27.04.2017 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Зiнченко Григорiя Михайловича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 28.04.2016 року.
27.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Конрой Аврiл Марi Анн д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Наглядової ради Конрой Аврiл Марi Анн у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 27.04.2017 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Конрой Аврiл Марi Анн. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебувала на посадi з 28.04.2016 року.
27.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Матюшок Артем Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Наглядової ради Матюшок Артем Володимирович у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 27.04.2017 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Матюшок Артема Володимировича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 28.04.2016 року.
27.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Шрейдер Сергiй Кирилович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Наглядової ради Шрейдер Сергiй Кирилович у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 27.04.2017 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Шрейдер Сергiя Кириловича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 28.04.2016 року.
27.04.2017 обрано Член Наглядової ради Арестов Костянтин Олександрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Арестов Костянтин Олександрович обраний на посаду Члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв емiтента 27.04.2017 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Арестова Костянтина Олександровича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера ПРАТ "ЛИНIК". Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Заступник Начальника управлiння, Начальник управлiння, Член Наглядової ради.
27.04.2017 обрано Член Наглядової ради Георгiєв Василь Юрiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Георгiєв Василь Юрiйович обраний на посаду Члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв емiтента 27.04.2017 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Георгiєва Василя Юрiйовича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера ПРАТ "ЛИНIК". Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: начальник управлiння, Член Наглядової ради.
27.04.2017 обрано Член Наглядової ради Зiнченко Григорiй Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Зiнченко Григорiй Михайлович обраний на посаду Члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв емiтента 27.04.2017 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Зiнченко Григорiя Михайловича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера ПРАТ "ЛИНIК". Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: начальник економiчної безпеки, керiвник групи, Член Наглядової ради.
27.04.2017 обрано Член Наглядової ради Конрой Аврiл Марi Анн д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Конрой Аврiл Марi Анн обрана на посаду Члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв емiтента 27.04.2017 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Конрой Аврiл Марi Анн. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера ПРАТ "ЛИНIК". Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Виконавчий директор, Генеральний директор, Регiональний Вiце-президент, Вiце-президент, Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради.
27.04.2017 обрано Член Наглядової ради Матюшок Артем Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Матюшок Артем Володимирович обраний на посаду Члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв емiтента 27.04.2017 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Матюшок Артема Володимировича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера ПРАТ "ЛИНIК". Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: керiвник процесiв, начальник управлiння, Член Наглядової ради.
27.04.2017 обрано Член Наглядової ради Шрейдер Сергiй Кирилович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Шрейдер Сергiй Кирилович обраний на посаду Члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв емiтента 27.04.2017 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Шрейдер Сергiя Кириловича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера ПРАТ "ЛИНIК". Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: менеджер департаменту, начальник управлiння, Член Наглядової ради.
27.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Бєгунов Олександр Юрiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Бєгунов Олександр Юрiйович у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 27.04.2017 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП" - Бєгунова Олександра Юрiйовича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 28.04.2016 року.
27.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Гур'єв Андрiй Петрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Гур'єв Андрiй Петрович у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 27.04.2017 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП" - Гур'єва Андрiя Петровича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 28.04.2016 року.
27.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Князева Тетяна Володимирiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Князевої Тетяни Володимирiвни у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 27.04.2017 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП" - Князевої Тетяни Володимирiвни. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебувала на посадi з 28.04.2016 року.
27.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Бєгунов Олександр Юрiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Бєгунов Олександр Юрiйович обраний на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв емiтента 27.04.2017 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП" - Бєгунова Олександра Юрiйовича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: заступник головного iнженера, менеджер управлiння, начальник вiддiлу, начальник управлiння, Член Ревiзiйної комiсiї.
27.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Гур'єв Андрiй Петрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Гур'єв Андрiй Петрович обраний на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв емiтента 27.04.2017 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП" - Гур'єва Андрiя Петровича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: начальник вiддiлу, Член Ревiзiйної комiсiї.
27.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Князева Тетяна Володимирiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Князева Тетяна Володимирiвна обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв емiтента 27.04.2017 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП" - Князеву Тетяну Володимирiвну. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: менеджер, заступник начальника управлiння, Член Ревiзiйної комiсiї.
27.04.2017 призначено Головний бухгалтер Топiлiна Оксана Iванiвна д/н д/н д/н 0
Зміст інформації:
Топiлiна Оксана Iванiвна призначена на посаду Головного бухгалтера згiдно Наказу Голови правлiння емiтента вiд 27.04.2017 року, безстроково. Змiст рiшення - призначити Топiлiну Оксану Iванiвну на посаду головного бухгалтера ПАТ "ЛНП" на пiдставi поданої заяви. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний фахiвець групи податкiв вiддiлу методологiї та податкiв, менеджер по взаємодiї з клiєнтами.

← Назад к списку новостей