Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

16.01.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"

2. Код за ЄДРПОУ

03484062

3. Місцезнаходження

93117, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Артемівська, будинок 61

4. Міжміський код, телефон та факс

0645199775 0645199787

5. Електронна поштова адреса

aytіmchenko@lіsnp.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://lіsnp.com.ua/

7. Вид особливої інформації

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства.

ІІ. Текст повідомлення. У цьому повідомленні датою вчинення дії є 15.01.2018 року - дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статей 65 - 65-1 Закону України "Про акціонерні товариства".

За інформацією, отриманою емітентом 15.01.2018 року від компанії "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА" (GLUSCO energy SA), внаслідок придбання 100% акцій Компанії РОСНЄФТЬ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (ROSNEFT MANAGEMENT COMPANY LІMІTED), компанія "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА" (далі по тексту цього повідомлення - власник) 21.12.2017 року опосередковано набула значний контрольний пакет у розмірі 86,49% простих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" (ПАТ "ЛНП"). Компанія "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА" (GLUSCO energy SA) є юридичною особою - нерезидентом, створена за законодавством Швейцарії, ідентифікаційний номер підприємства CHE-151.177.589.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій ПАТ "ЛНП" до набуття права власності на такий пакет акцій - 0%, та в загальній кількості голосуючих акцій - 0%. Розмір частки (опосередкованої участі) власника акцій в загальній кількості акцій ПАТ "ЛНП" після набуття права власності на такий пакет акцій - 86,49%, та в загальній кількості голосуючих акцій - 99.46%. Компанія "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА" прямо акціями ПАТ "ЛНП" не володіє.

Найвища ціна придбання акцій ПАТ "ЛНП" протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета за інформацією компанії "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА" відсутня, оскільки компанія "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА" акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" прямо не придбавала.

Найвища ціна придбання акцій ПАТ "ЛНП" протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета емітенту не відома, оскільки емітент не був стороною угоди про таке придбання.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Тимченко Андрій Юрійович 15.01.2018.


← Назад к списку новостей