Публічна безвідклична пропозиція (Оферта)

20.03.2018

Публічна безвідклична пропозиція (Оферта)

НАГЛЯДОВА РАДА

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ»

93117, Луганська обл., м. Лисичанськ - 17,

вул. Артемівська, 61

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

01601, Київ - 601, вул. Московська,8 корп,30

Публічна безвідклична пропозиція (Оферта)

для всіх акціонерів – власників акцій Публічного акціонерного товариства «Лисичанськнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03484062 (надалі – ПАТ «ЛНП»)

про придбання належних їм акцій

1

Відомості про Відповідальну особу (власника значного контрольного пакета акцій або його афілійованої особи):

повне найменування юридичної особи

Підприємство з іноземними інвестиціями «РН-Україна» 

Код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

30929879

Місцезнаходження

вулиця Солом’янська, буд. 11, м.Київ, Україна, 03110

Контактні дані Відповідальної особи

Поштова адреса: вул. Солом’янська, буд. 11, м. Київ, 03110, Україна

Телефон/факс: (044)4929580 E-mail: Sergey.Andriychuk@glusco.swiss

2

Відомості про власника значного контрольного пакета акцій та його афілійованих осіб:

2.1.

повне найменування власника значного контрольного пакета

ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED)

код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи

НЕ 135637

Місцезнаходження

Темістоклі Дерві, 5 ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, 2-й поверх 1066, Нікосія, Кіпр

Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі

48 674 895 штук простих іменних акцій, що становить 86,491026% у статутному капіталі ПАТ «ЛНП»

Контактні дані

Телефон/факс: відсутній

2.2.

Повне найменування афілійованої особи власника значного контрольного пакета

 Підприємство з іноземними інвестиціями «РН-Україна» 

Код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

30929879

Місцезнаходження

вулиця Солом’янська, буд. 11, м.Київ, Україна, 03110

Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі

334 штуки простих іменних акцій, що становить 0,000593% у статутному капіталі ПАТ «ЛНП»

Контактні дані

Телефон/факс: (044)4929580

3

Відомості про акції, що придбаваються:

3.1.

тип акцій

Прості іменні акції ПАТ «ЛНП»

3.2.

ціна придбання акцій та порядок її визначення

Ціна придбання акцій: 0,07 грн. (нуль гривень сім копійок), за одну просту іменну акцію.

Ціна придбання акцій, що відповідає ринковій вартості акцій ПАТ «ЛНП», була визначена відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» суб’єктом оціночної діяльності станом на    12 січня 2018 року (останній робочий день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про укладання особою договору за наслідками якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала опосередковано власником значного контрольного пакета акцій ПАТ «ЛНП») та затверджена Наглядовою радою ПАТ «ЛНП».

4

Порядок реалізації цієї Оферти:

4.1.

Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання у них акцій:

Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження Оферти.

Датою надходження Оферти акціонеру вважається остання дата строку, визначеного чинним законодавством щодо нормативних строків пересилання поштових відправлень.

4.2.

Свою згоду на продаж акцій ПАТ «ЛПН» (прийняття пропозиції про придбання акцій) потрібно надіслати Відповідальній особі за її поштовою адресою, вказаної у п.1 цієї Оферти.

Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій ПАТ «ЛНП» має містити наступні дані про акціонера:                      

- Прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб;

- Повне найменування, код за ЄДРПОУ або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – для юридичних осіб;

- Місце проживання (місцезнаходження);

- Номер контактного телефону;

- Кількість акцій ПАТ «ЛНП», що належать такому акціонеру та щодо яких не встановлено обмеження (обтяження);          

- Банківські (платіжні) реквізити.                                                                           
Надсилаючи Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій, акціонер підтверджує, що йому зрозумілі порядок та строки дій акціонера при реалізації цієї Оферти.

4.3.

Порядок оплати акцій, що придбаваються:

Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде необхідність укладання договору купівлі-продажу акцій між акціонером та Відповідальною особою. Відповідно до ст.208 Цивільного кодексу України та ч.8 ст.17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.


Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення, зазначеного в пп. 4.1 п.4 Оферти, строку:

- Відповідальна особа та/або торговець цінними паперами сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання на підставі укладеного з цими акціонерами договорів купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський (картковий) рахунок, зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.

- Акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Відповідальною особою права власності на його акції.

При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами вищезазначених дій Відповідальної особи та/або торговця цінними паперами та акціонера здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

В межах реалізації цієї Оферти акціонери можуть здійснити продаж тих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

ВАЖЛИВО:
Для укладання договору купівлі-продажу акцій, акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, повинен:

- мати укладений з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на його прості іменні акції ПАТ «ЛНП»;

- актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку в цінних паперах;

- отримати виписку про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції ПАТ «ЛНП»;

- особисто надати торговцю цінними паперами документи та інформацію, необхідну йому як суб'єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

У разі необхідності укладання договору купівлі-продажу акцій представником акціонера, повноваження такого представника повинні бути належним чином підтверджені.

Порушення акціонером строку повідомлення про прийняття пропозиції про придбання у нього акцій, який визначено пп.4.1.п.1 цієї Оферти, не укладання акціонером, який прийняв пропозицію про придбання акцій, договору купівлі-продажу акцій протягом вищезазначеного у цьому пункті строку, звільняє Відповідальну особу, від обов'язку щодо сплати вартості акцій такому акціонеру.

Більш детальна інформація щодо укладання договору купівлі-продажу акцій та здійснення розрахунків буде надана акціонеру за його контактними даними.

5

Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:

Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

6

Захист прав акціонерів у разі порушення норм закону щодо придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання значного контрольного пакета акцій товариства:

Кожен акціонер має можливість звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням ПАТ «ЛНП».

7

Наміри особи, яка придбала значний контрольний пакет акцій товариства, щодо подальшої діяльності товариства, зокрема основних напрямів його діяльності, включаючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва товариства:

Напрями діяльності ПАТ «ЛНП» не змінюються, істотних змін умов працевлаштування працівників та керівництва не планується.

8

Інформація про джерела фінансування пропозиції про придбання акцій особою, яка придбала значний контрольний пакет акцій товариства:

Джерелом фінансування пропозиції про придбання акцій є кошти, отримані в результаті господарської діяльності.

9

Інформація про цінні папери, у разі якщо одним із способів оплати вартості акцій, що придбаваються, визначено оплату цінними паперами:

Інформація відсутня. Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

10

Відповідність пропозиції про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання значного контрольного пакета акцій Товариства, вимогам статті 651 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Оферта повністю відповідає вимогам статті 651 Закону України «Про акціонерні товариства».

В.о. Президента Підприємства з іноземними інвестиціями «РН-Україна»                                           Андрійчук С.А.


← Назад к списку новостей