Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ»

21.03.2018

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ»

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства

“Лисичанськнафтопродукт”!

Повідомляємо Вам, що Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» (ід.код 03484062), далі - ПАТ «ЛНП» або Товариство, адреса місцезнаходження: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, відбудуться 25 квітня 2018 р. о 10.00 за місцевим часом за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, конференц-зал на третьому поверсі.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 09:00 до 09:55 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:

1.      Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.

2.      Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3.      Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

      Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено на 24 годину 19.04.2018 року.

Проект порядку денного:

  1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства.
  2. Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування;
  4. Про прийняття рішення по результатам розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства.

6.   Про затвердження річного звіту Товариства.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.

12. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

    

     

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЛНП» (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2017р.

Попередній

2016р.

Усього активів

14368

19844

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3582

4126

Довгострокові фінансові інвестиції

6272

6272

Запаси

1402

3689

Сумарна дебіторська заборгованість

2587

4032

Грошові кошти та їх еквіваленти

189

1571

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5541

12606

Власний капітал

8355

15420

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2814

2814

Довгострокові зобов’язання та забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання та забезпечення

6013

4424

Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)

-7065

-5927

Середньорічна кількість акцій (шт.)

56 277 393

56 277 393

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію.

-0,1255

-0,1053

Даний проект порядку денного вважати порядком денним річних загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, кімната № 30 на третьому поверсі, відповідальна особа – Головний юрисконсульт Сухов Максим Миколайович. Тел. для довідок: +38(06451) 9-97-39.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного www.lisnp.com.ua.

Акціонери мають право надавати в Товариство письмові запитання щодо питань, включених в проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів, а Товариство зобов'язане в установленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Термін надання таких письмових запитань - з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції про включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, що її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Станом на 12 березня 2018 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 56 277 393 штуки, кількість голосуючих становить 48 939 559 штук.

Проекти рішень до питань порядку денного:

1.      Про обрання членів лічильної комісії Товариства.

Обрати лічильну комісію у складі:

-          Чиж Руслан Васильович;

-          Мартинюк Наталя Петрівна;

-          Забурас Ольга Петрівна.

2.      Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛНП» Фатьянову Галину Володимирівну.

3.        Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.1. Прийняти наступний порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЛНП»:

- з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосувати бюлетенями для голосування.

3.2. Прийняти наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛНП»:

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження;

- якщо по першій направленій пропозиції загальними зборами акціонерів прийнято позитивне рішення, голосування по наступних пропозиціях не проводиться;

- для надання відповідей на всі питання, отримані від учасників загальних зборів акціонерів, надавати до 10 хвилин;

- Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів.

4.      Про прийняття рішення по результатам розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Прийняти до відома звіт Наглядової ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП».

5.      Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП» за 2017 рік (Додаток №1).

6.      Про затвердження річного звіту Товариства.

Затвердити річний звіт ПАТ «ЛНП» за 2017 рік (Додаток №2)

7.      Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Не розподіляти чистий прибуток ПАТ «ЛНП» за підсумками діяльності у 2017 році у зв’язку з його відсутністю (збиток Товариства за підсумками діяльності у 2017 році склав 7 065 448,03 грн.).

8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЛНП»:

- Арестова Костянтина Олександровича,

- Георгієва Василя Юрійовича,

- Зінченко Григорія Михайловича,

            - Конрой Авріл Марі Анн,

- Матюшок Артема Володимировича,

- Шрейдер Сергія Кириловича.

9.      Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ЛНП» в кількості 3 членів.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.

11.1.        Затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «ЛНП» згідно з додатком №3 до протоколу.

11.2.        Встановити, що члени Наглядової ради ПАТ «ЛНП» виконують свої повноваження на безоплатній основі.

11.3.        Обрати Голову правління ПАТ «ЛНП» Тимченко Андрія Юрійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЛНП».

12. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП»:

- Бегунова Олександра Юрійовича;

- Гур’єва Андрія Петровича;

- Князеву Тетяну Володимирівну.  

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування.

Наглядова рада ПАТ «Лисичанськнафтопродукт»


← Назад к списку новостей