Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 26.04.2018 року

26.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 26.04.2018 року

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Тимченко Андрiй Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


М.П.
26.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
93117, Луганська область Попаснянський р-н м. Лисичанськ, вул. Артемiвська,61
4. Код за ЄДРПОУ
03484062
5. Міжміський код та телефон, факс
0645199775 0645199787
6. Електронна поштова адреса
aytimchenko@lisnp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://lisnp.com.ua/ в мережі Інтернет 26.04.2018

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Арестов Костянтин Олександрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Наглядової ради Арестова Костянтина Олександровича у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 25.04.2018 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Арестова Костянтина Олександровича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 27.04.2017 року.
25.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Георгiєв Василь Юрiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Наглядової ради Георгiєва Василя Юрiйовича у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 25.04.2018 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Георгiєва Василя Юрiйовича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 27.04.2017 року.
25.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Зiнченко Григорiй Михайлович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Наглядової ради Зiнченко Григорiя Михайловича у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 25.04.2018 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Зiнченко Григорiя Михайловича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 27.04.2017 року.
25.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Конрой Аврiл Марi Анн д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Наглядової ради Конрой Аврiл Марi Анн у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 25.04.2018 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Конрой Аврiл Марi Анн. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебувала на посадi з 27.04.2017 року.
25.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Матюшок Артем Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Наглядової ради Матюшок Артема Володимировича у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 25.04.2018 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Матюшок Артема Володимировича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 27.04.2017 року.
25.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Шрейдер Сергiй Кирилович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Наглядової ради Шрейдера Сергiя Кириловича у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 25.04.2018 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Шрейдер Сергiя Кириловича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 27.04.2017 року.
25.04.2018 обрано Член Наглядової ради Остапець Сергiй Васильович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Остапець Сергiй Васильович обраний на посаду Члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв емiтента 25.04.2018 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" Остапець Сергiя Васильовича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера - компанiї ГЛУСКО ЕНЕРДЖI МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНI ЛIМIТЕД. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади фахiвець департаменту, директор департаменту.
25.04.2018 обрано Член Наглядової ради Шпортень Наталiя Михайлiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Шпортень Наталiя Михайлiвна обрана на посаду Члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв емiтента 25.04.2018 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" Шпортень Наталiю Михайлiвну. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера - компанiї ГЛУСКО ЕНЕРДЖI МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНI ЛIМIТЕД. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: старший менеджер, директор вiддiлу, директор департаменту.
25.04.2018 обрано Член Наглядової ради Краснокутська Оксана Олександрiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Краснокутська Оксана Олександрiвна обрана на посаду Члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв емiтента 25.04.2018 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Краснокутську Оксану Олександрiвну. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, є представником акцiонера - компанiї ГЛУСКО ЕНЕРДЖI МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНI ЛIМIТЕД. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: самозайнята особа, директор департаменту.
25.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Бєгунов Олександр Юрiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Бєгунова Олександра Юрiйовича у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 25.04.2018 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП" - Бєгунова Олександра Юрiйовича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 27.04.2017 року.
25.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Гур'єв Андрiй Петрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Гур'єва Андрiя Петровича у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 25.04.2018 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП" - Гур'єва Андрiя Петровича. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посадi з 27.04.2017 року.
25.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Князева Тетяна Володимирiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Князевої Тетяни Володимирiвни у зв'язку iз прийняттям вiдповiдного рiшення загальними зборами емiтента 25.04.2018 року. Змiст рiшення - припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП" - Князевої Тетяни Володимирiвни. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебувала на посадi з 27.04.2017 року.
25.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Вяткiна Олена Вiталiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Вяткiна Олена Вiталiївна обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв емiтента 25.04.2018 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП" - Вяткiну Олену Вiталiївну. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: менеджер по взаємодiї з клiєнтом, головний спецiалiст вiддiлу бухгалтерського облiку.
25.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Шаршак Вiкторiя Маркiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Шаршак Вiкторiя Маркiвна обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв емiтента 25.04.2018 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП" Шаршак Вiкторiю Маркiвну. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: менеджер, заступник директора департаменту.
25.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Дубина Надiя Геннадiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Дубина Надiя Геннадiївна обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв емiтента 25.04.2018 року, строк обрання рiшенням не встановлений. Змiст рiшення - обрати до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЛНП" Дубину Надiю Геннадiївну. Пiдстава прийняття рiшення - повноваження загальних зборiв, визначенi Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: ревiзор, фахiвець з фiнансового аналiзу.

← Назад к списку новостей