Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ»

02.10.2019

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ»

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства

“Лисичанськнафтопродукт”

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» (надалі – Товариство) місцезнаходження якого: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, код за ЄДРПОУ 03484062, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені 07 листопада 2019 р. об 12:00 за місцевим часом за адресою: Україна, 93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Бахмутська (Артемівська), 61, конференц-зал на третьому поверсі.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 11:30 до 11:55 годин за місцевим часом у день проведення Загальних зборів за адресою їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена на 01 листопада 2019 року (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру – документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Проект порядку денного:

1.         Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.         Обрання секретаря Загальних зборів.

3.         Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

4.         Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.         Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.         Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії

7.         Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

8.         Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

9.         Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10.     Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

11.     Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

12.     Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

13.     Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях.

14.     Скасування внутрішніх положень Товариства.

15.     Обрання членів Наглядової ради Товариства.

16.     Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.

17.     Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.


Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2018р.

Попередній

2017р.

Усього активів

15979

14368

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3219

3582

Запаси

1570

1402

Сумарна дебіторська заборгованість

3369

2587

Гроші та їх еквіваленти

1213

189

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1020)

5541

Власний капітал

1794

8355

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2814

2814

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

14185

6013

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(6561)

(7065)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

56 277 393

56 277 393

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,11658)

(0,12554)

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Бахмутська (Артемівська), 61, кімната № 30 на третьому поверсі, відповідальна особа – Голова Правління Тимченко Андрій Юрійович. Тел. для довідок: +38(06451) 9-97-20.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного www.lisnp.com.ua.

Акціонери мають право надавати в Товариство письмові запитання щодо питань, включених в проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів, а Товариство зобов'язане в установленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Термін надання таких письмових запитань - з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції про включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, що її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Станом на 19 вересня 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 56 277 393 штуки, кількість голосуючих становить 48 939 559 штук.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах звертатись необхідно в будь-яке відділення Акціонерного товариства "ОТП Банк" або безпосередньо в Депозитарний відділ за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; тел. (044) 490-05-64, (044) 495-60-83, E-mail: custody@otpbank.com.ua. Додаткова інформація на сайті: https://ru.otpbank.com.ua/big-corporate/custody/.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.         Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у наступному складі:

·         Чиж Руслан Васильович – Голова Лічильної комісії;

·         Оробей Вадим Ларіонович – Член Лічильної комісії;

·         Забурас Ольга Петрівна – Член Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії з моменту закінчення Загальних зборів».

2.         Обрання секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати секретарем Загальних зборів – Фатьянову Галину Володимирівну».

3.         Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;

- відповіді на запитання – до 5 хв.;

- усі звернення, запитання по питанням порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного Загальних зборів, надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

- голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;

- голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на Загальних зборах;

- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування;

- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв., обробка бюлетенів для голосування здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови Реєстраційної комісії на Загальних зборах».

4.         Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік».

5.         Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

6.         Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії

Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».

7.         Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік».

8.         Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «Не розподіляти чистий прибуток Товариства за підсумками діяльності у 2018 році у зв’язку з його відсутністю».

9.         Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Остапець Сергія Васильовича,

- Шпортень Наталії Михайлівни,

- Краснокутської Оксани Олександрівни».

10.     Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Вяткіної Олени Віталіївни,

- Шаршак Вікторії Марківни,

- Дубини Надії Геннадіївни».

11.     Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: «1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ", скорочене найменування ПАТ "ЛНП" на АТ "ЛНП".

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки  (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною  найменування Товариства».

12.     Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: «1. У зв’язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до Статуту Товариства, викласти Статут Товариства в новій редакції та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого цими Загальними зборами».

13.     Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях.

Проект рішення: «1. У зв’язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити їх у нових редакціях, а саме:

-    «Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ";

-    «Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ";

2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства.

3. Встановити, що нові редакції вищезазначених внутрішніх положень Товариства набирають чинності з моменту державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ"».

14.     Скасування внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: «Скасувати Положення про Ревізійну комісію та Положення про Правління Товариства, що діяли на дату прийняття цього рішення».

15.     Обрання членів Наглядової ради Товариства.

По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування.

16.     Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.

Проект рішення: «1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

3. Обрати Голову правління Товариства Тимченко Андрія Юрійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

17.     Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: «Надати згоду та схвалити значні правочини, що вчинені Товариством, а саме:

1.      Договір №ГЛУ-Д-211 від 21.02.2018р., укладений з ТОВ "ГЛУСКО Україна", предметом якого є Купівля нафтопродуктів (дрібний опт) на суму 121 500 тис. грн.;

2.      Договір №ДО240118/01 від 24.01.2018р., укладений з ТОВ "МІКС МАРКЕТ", предметом якого є Купівля нафтопродуктів (дрібний опт) на суму 4 100 тис.грн.;

3.      Договір №0178/19/О від 01.03.2019р., укладений з ТОВ "Параллель-М ЛТД", предметом якого є Купівля нафтопродуктів (дрібний опт) на суму 4 130 тис.грн.;

4.      Договір №71 від 15.04.2015р., укладений з ТОВ "Абсолют", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 8 400 тис.грн.;

5.      Договір №61 від 18.08.2016р., укладений з ФГ "Віктор", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 4 120 тис.грн.;

6.      Договір №100 від 02.10.2018р. , укладений з ТОВ "ВІКС КОМПАНІЯ", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 4 440 тис.грн.;

7.      Договір №80 від 13.08.2018р., укладений з ПП "ГОЛД АГРО ПЕТРОЛЕУМ", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 11 600 тис.грн.;

8.      Договір №35 від 11.04.2018р., укладений з КСП "Дзержинського", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 4 660 тис.грн.;

9.      Договір №83 від 27.10.2016р., укладений з СТОВ "КАМ'ЯНСЬКЕ", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 4 320 тис.грн.;

10. Договір №020100-0297 від 26.06.2018р., укладений з ПрАТ "ЛИНІК" , предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 5 861 тис.грн.;

11. Договір №55 від 31.07.2019р., укладений з ПрАТ "ЛИНІК" , предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 4 000 тис.грн.;

12. Договір №38 від 13.04.2018р., укладений з ТОВ "МІКС МАРКЕТ", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 4 000 тис.грн.;

13. Договір №53 від 21.05.2018р., укладений з ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ОКТАВА", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 4 000 тис.грн.;

14. Договір №98 від 25.09.2018р., укладений з ТОВ "ОБ`ЄДНАНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 5 640 тис.грн.;

15. Договір №106 від 01.11.2018р., укладений з ТОВ "Приват Оил", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 4 200 тис.грн.;

16. Договір №9 від 30.01.2019р., укладений з ТОВ "РУТЕСК ХХІ", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 10 600 тис.грн.;

17. Договір №85 від 13.05.2015р., укладений з ФГ "Світанок", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 5 580 тис.грн.;

18. Договір №75 від 05.10.2016р., укладений з ТОВ "ФЕСТ", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 7 790 тис.грн.;

19. Договір №ХТ-3/92 від 24.01.2019р., укладений з ТОВ "ХІМ-ТРЕЙД", предметом якого є Поставка та перевезення нафтопродуктів на суму 6 550 тис.грн.».

Наглядова рада Товариства

"Скачать Объявление ОСА ЛНП_2019.pdf.p7s


← Назад к списку новостей