Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

07.11.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.11.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

Тимченко А.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

            Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            93117 Лисичанськ, Артемівська, 61

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            03484062

5. Міжміський код та телефон, факс

            0645199720, -

6. Адреса електронної пошти

            lnp@lisnp.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.lisnp.com.ua

07.11.2019

(адреса сторінки)

(дата)Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.11.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Остапець Сергій Васильович

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член Наглядової ради Остапець Сергій Васильович припиняє повноваження на посаді з 07.11.2019 р.; частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; на посаді особа перебувала з 25 квітня 2018 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень: Загальні збори акціонерів Товариства, дата прийняття рішення: 07.11.2019р., причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" №07/11/2019 від 07.11.2019р.

07.11.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Шпортень Наталія Михайлівна

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член Наглядової ради Шпортень Наталія Михайлівна припиняє повноваження на посаді з 07.11.2019 р.; частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; на посаді особа перебувала з 25 квітня 2018 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень: Загальні збори акціонерів Товариства, дата прийняття рішення: 07.11.2019р., причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" №07/11/2019 від 07.11.2019р.

07.11.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Краснокутська Оксана Олександрівна

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член Наглядової Краснокутська Оксана Олександрівна ради припиняє повноваження на посаді з 07.11.2019 р.; частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; на посаді особа перебувала з 25 квітня 2018 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень: Загальні збори акціонерів Товариства, дата прийняття рішення: 07.11.2019р., причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" №07/11/2019 від 07.11.2019р.

07.11.2019

обрано

Голова Наглядової ради

Краснокутська Оксана Олександрівна

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член Наглядової ради Краснокутська Оксана Олександрівна обрана на посаду з 07.11.2019р.; частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: юрист ТОВ "ЕКВО", Директор правового департаменту ТОВ "Глуско Україна"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки згідно Статуту. Орган, що прийняв рішення про обрання: Загальні збори акціонерів Товариства, дата прийняття рішення: 07.11.2019р., причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" №07/11/2019 від 07.11.2019р.

Обраний Член Наглядової ради є представником акціонера ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED).

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 07 листопада 2019 року) Краснокутська Оксана Олександрівна обрана Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ".

07.11.2019

обрано

Член Наглядової ради

Остапець Сергій Васильович

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член Наглядової ради Краснокутська Оксана Олександрівна обрана на посаду з 07.11.2019р.; частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: юрист ТОВ "ЕКВО", Директор правового департаменту ТОВ "Глуско Україна"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки згідно Статуту. Орган, що прийняв рішення про обрання: Загальні збори акціонерів Товариства, дата прийняття рішення: 07.11.2019р., причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" №07/11/2019 від 07.11.2019р.

Обраний Член Наглядової ради є представником акціонера ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED).

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 07 листопада 2019 року) Краснокутська Оксана Олександрівна обрана Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ".

07.11.2019

обрано

Член Наглядової ради

Щербина Адріан Петрович

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член Наглядової ради Щербина Адріан Петрович обраний на посаду з 07.11.2019р.; частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ "Кей-Колект", Фінансовий директор ТОВ "Прайм Медіа Груп", Консультант ТОВ "Делойт і Туш", Директор департаменту фінансів ТОВ "Глуско Україна"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки згідно Статуту. Орган, що прийняв рішення про обрання: Загальні збори акціонерів Товариства, дата прийняття рішення: 07.11.2019р., причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" №07/11/2019 від 07.11.2019р.

Обраний Член Наглядової ради є представником акціонера ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (GLUSCO ENERGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED).

07.11.2019

припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Вяткіна Олена Віталіївна

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревізійної комісії Вяткіна Олена Віталіївна припиняє повноваження на посаді з 07.11.2019 р.; частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; на посаді особа перебувала з 25 квітня 2018 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень: Загальні збори акціонерів Товариства, дата прийняття рішення: 07.11.2019р., причина прийняття цього рішення: прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства; підстави: Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" №07/11/2019 від 07.11.2019р.

07.11.2019

припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Шаршак Вікторія Марківна

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревізійної комісії Шаршак Вікторія Марківна припиняє повноваження на посаді з 07.11.2019 р.; частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; на посаді особа перебувала з 25 квітня 2018 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень: Загальні збори акціонерів Товариства, дата прийняття рішення: 07.11.2019р., причина прийняття цього рішення: прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства; підстави: Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" №07/11/2019 від 07.11.2019р.

07.11.2019

припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Дубина Надія Геннадіївна

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член Ревізійної комісії Дубина Надія Геннадіївна припиняє повноваження на посаді з 07.11.2019 р.; частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента - 0%; на посаді особа перебувала з 25 квітня 2018 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень: Загальні збори акціонерів Товариства, дата прийняття рішення: 07.11.2019р., причина прийняття цього рішення: прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства; підстави: Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" №07/11/2019 від 07.11.2019р.

"Скачать: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ЛНП_2019.pdf.p7s


← Назад к списку новостей