Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

07.11.2019

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

07.11.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління
Тимченко А.Ю.

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

            Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            93117 Лисичанськ, Артемівська, 61

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            03484062

5. Міжміський код та телефон, факс

            0645199720, -

6. Адреса електронної пошти

            lnp@lisnp.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.lisnp.com.ua

07.11.2019


(адреса сторінки)

(дата)Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

07.11.2019

225 491

15 979

1 411,17

http://www.lisnp.com.ua

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення загальними зборами про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 07.11.2019 року.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" (Протокол №07/11/2019 від 07.11.2019р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: купівля нафтопродуктів, поставка та перевезення нафтопродуктів.

Гранична сукупна вартість правочинів: 225 491 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 15 979 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1411,17%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 48 939 559 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 48 674 895 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 48 674895 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.

"Скачать: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів ЛНП_2019.pdf.p7s


← Назад к списку новостей