Відомості про зміну типу акціонерного товариства

18.11.2019

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.11.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління
Тимченко А.Ю.

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

            Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            93117 Лисичанськ, Бахмутська, 61

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            03484062

5. Міжміський код та телефон, факс

            0645199720, -

6. Адреса електронної пошти

            lnp@lisnp.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.lisnp.com.ua

18.11.2019


(адреса сторінки)

(дата)Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

18.11.2019

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ"

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" що відбулися 07.11.2019 р. (Протокол №07/11/19 від 07.11.2019 р.) прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне.

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 18.11.2019р.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ".


"Скачать: Відомості про зміну типу акціонерного товариства ЛНП_2019.pdf.p7s


← Назад к списку новостей